Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

ROLNICTWO WĘGLOWE I ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODRZYWCZYMI: PRAKTYKA – OPRACOWANIE I PRZESTRZEGANIE PLANU NAWOŻENIA

Kolejną praktyką w ekoschemacie: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi to

“Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia”

dwa warianty: wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Wymagania w ramach praktyki:

1️⃣ WARIANT PODSTAWOWY

✅ Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania).

2️⃣ WARIANT Z WAPNOWANIEM

✅ obejmujący zakres podstawowy rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do działek o pH poniżej lub równej 5,5. Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata.

Wymogiem uzyskania płatności jest:

✅ wykonanie analiz gleby (raz na 4 lata), sporządzenia planu nawożenia

✅ prowadzenie ewidencji stosowania nawożenia (N,P,K,Mg, wapnowanie) zgodnie z planem

✅ Chemiczna analiza gleby obejmuje wyniki analizy gleby pobranej, zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby, z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych, wykonanej w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innym laboratorium wykonującym badania agrochemiczne gleb

✅ Opracowanie planu nawożenia autoryzowanym programem (InterNaw lub inny ) lub otrzymanie zaleceń z OSChR – przed rozpoczęciem nawożenia.

✅ Zastosowanie nawożenia zgodnie z planem – dawki nie mogą być większe niż w planie, przestrzegać trzeba także zaleceń programu azotanowego np. nie przekraczać 170 kg azotu z nawozów naturalnych rocznie.

✅ Prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: